O3 : อำนาจหน้าที่

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ดังนี้

ด้านวิชาการ

ด้านงบประมาณ

ด้านการบริหารงานบุคคล

ด้านการบริหารทั่วไป