O31 : การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปัฎิบัติหน้าทีี (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566