O25 : หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ว18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่ ศธ 04009/ ว 110 เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 

ที่ ศธ 0206.4/28 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ฯ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ