O15 : คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ

การรับนักเรียน

คู่มือประชาชน-การรับนักเรียน.pdf

การขอย้ายเข้านักเรียน

คู่มือประชาชน-ย้ายเข้านักเรียน.pdf

การย้ายออกนักเรียน

คู่มือประชาชน-ย้ายออกนักเรียน.pdf