O13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2565

รายงานSAR ปีการศึกษา2565 รร.บ้านแม่เต๋อ.pdf

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2565 (ปฐมวัย)

รายงานSARปีการศึกษา2565 (ปฐมวัย )รร.บ้านแม่เต๋อ.pdf